ISSN: 2564-7431
1Gaziantep University, Mathematics and Science Education Dept.
Yıldız Journal of Educational Research 2017; 1(2): 1-29 DOI: 10.51280/yjer.2017.003
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study aims to examine the question types that middle school mathematics teachers use in the course of their instruction. A case study method is adopted for the research which focuses on the instructional practices of three middle school mathematics teachers. Six lessons of each participating teachers, 18 lessons in total, were video-recorded and then turned into textual documents with transcriptions. The questions used during instructions were classified according to their types. The results suggest that teachers heavily rely on the use of short-answer questions such as verification, quantification and feature specification. It is also observed that the use of longer-answer questions that require a deep understanding such as goal orientation, causal consequences and interpretation remains limited. The findings are discussed in relation to the teacher orientation and the mathematical content as well as integration of different types of questions into instruction and the effects on student learning. It is suggested that it would be a valuable endeavour to design and prepare professional development programs for teachers on the potentials and limitations of different types of questions as well as their integrations into mathematics instruction.


Ortaokul Matematik Sınıflarında Öğretime Yönelik İletişimde Kullanılan Soru Türlerinin İncelenmesi
1
Yıldız Journal of Educational Research 2017; 1(2): 1-29 DOI: 10.51280/yjer.2017.003

Bu araştırmada ortaokul matematik öğretmenlerinin, öğretime yönelik ortaya çıkan iletişimlerinde kullandıkları soru türlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için durum çalışması olarak desenlenen araştırma üç ortaokul matematik öğretmeninin sınıf içi uygulamalarına odaklanmıştır. Her bir öğretmenin 6 ders saati olmak üzere toplamda 18 ders saatinin video kayıtları elde edilmiştir. Veri analiz sürecinde video kayıtlarındaki diyaloglar yazılı metin haline dönüştürülmüştür. Sınıf içi diyaloglarda ortaya çıkan öğretime dönük sorular türlerine göre sınıflandırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmelerin yoğun olarak kısa cevap gerektiren doğrulama, hesaplama ve özellik belirleme sorularını kullandıkları görülmüştür. Ayrıca sonuç çıkarma, gerekçelendirme, eleştirme/yorumlama olarak nitelendirilen uzun cevap ve derin kavrayış gerektiren soruların kullanımlarının sınırlı düzeyde kaldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular öğretmen oryantasyonu ve matematiksel içerik bağlamında tartışılarak farklı soru türlerinin öğretimde kullanımı ve öğrenime etkileri ele alınmıştır. Farklı soru türlerinin potansiyelleri, sınırlılıkları ve öğretime entegrasyonuna dönük hazırlanacak mesleki gelişim programlarının önemine işaret edilmiştir.