ISSN: 2564-7431
Life satisfaction and positive-negative emotion as predictors of confidentiality
1Yıldız Technical University, İstanbul, Turkey
2Bartın University, Bartın, Turkey
3Ministry of Education, İstanbul, Turkey
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 1(6): 1-8 DOI: 10.51280/yjer.2021.009
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The purpose of this study is to determine whether life satisfaction and positive-negative affect predicts self concealment in Adolescent at a meaningful level.The sample of the study consists of students, who are studying 9th, 10th and 11th grades of Three different high schools existing in city center of Başakşehir/İstanbul. Totaly 303 students, including 9th, 10th, 11th students, participate in this study. These students 163 (%53.8) were females and 140 (46.2) were males who with age range 14 to 18,and mean age 16. These students were selected by employing random group sampling. It has been observed that 28% (85) of the students is 9th grade; 24.8% (75) of the students is 10th grade; 24% (73) is 11th grade; 23% (70) is 12th grade. The relational survey method was administered in this study. Self-concealment Scale was developed by Larson and Chastain (1990) and adapted by Deniz ve Çok (2010). Positive-Negative Affect Scale was developed Watson et al. (1988) and adapted by (Gençöz, 2000). Life Satisfaction Scale was developed by Diener, Emmons, Laresen ve Griffin (1985) and adapted by (Köker, 1991). In order to determine the socio-demographic characteristics of the individuals participating in the research, a personal information form was created by the researchers. In the Personal Information Form, the participants were asked about their grade level, their age and gender. Results indicated that the scores of the life- satisfaction and positive-negative affect is found to significantly predict self- concealment score. According to the findings obtained as a result of the research, there is significant relationship between life satisfaction score and self concealment score (r=-0.23, R2=0.055, p<0.01). According to the analyzes carried out in the research life satisfaction explains 5.5 percent of total variance associated with self- concealment. With The data analysis made as a result of the research there is significant relationship between positive- negatif affect and self concealment score (positive affect-self concelment r=-11, p≤0.05,negative affect-self concealment r=0.39, p<0.01, R2=0.155, p<0.01). Positive- negative affect explains as a whole 15.5 percent of total variance associated with self- concealment. These results show that life satisfaction and positive-negative affect of adolescents have a significant effect on self concealment.


Sır saklamanın yordayıcısı olarak yaşam doyumu ve pozitif-negatif duygu
1Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye
3Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 1(6): 1-8 DOI: 10.51280/yjer.2021.009

Bu araştırmanın amacı lise eğitimine devam eden ergenlerde sır saklamanın yaşam doyumu ile pozitif-negatif duygu durumunu anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını belirlemektir.Araştırma örneklem grubunu İstanbul İli, Başakşehir ilçesinde bulunan 3 farklı liseye devam eden 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya 163 kız (%53.8) ve 140 erkek (%46.2) olmak üzere toplam 303 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler tesadüfi küme örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Öğrencilerin %28’i (85) 9. sınıf; %24.8’i (75) 10. sınıf; %24’ü (73) 11. sınıf; %23’ü (70) 12. sınıftır. Öğrencilerin yaş ortalaması 16’dır. Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline uygun olarak düzenlenmiştir. Araştırma verileri 3 ölçek yardımıyla toplanmıştır. Bunlardan ilki Larson ve Chastain (1990) tarafından geliştirilen ve Deniz ve Çok (2010) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Kendini Gizleme Ölçeğidir. Araştırma verilerinin toplandığı bir diğer ölçek ise Diener, Emmons, Laresen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Köker (1991) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği’dir. Araştırmada son olarak Watson ve arkadaşları (1988) tarafından geliştirilen ve Gençöz (2000) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Pozitif Negatif Duygu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin sosyal demografik özelliklerini belirlemek için araştırmacılar tarafından kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Kişisel Bilgi Formunda adayların öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, yaşları ve cinsiyetleri sorulmuştur. Ergenlerde yaşam doyumu ve pozitif-negatif duygu puanlarının sır saklama puanlarını anlamlı düzeyde yordayıp yordamadığını belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları ergenlerin yaşam doyumu ve pozitif-negatif duygunun bütün olarak sır saklama puanlarını anlamlı düzeyde yordadığını göstermektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre yaşam doyumu ile sır saklama puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r=-0.23, R2=0.055, p<0.01). Araştırma sonucunda yapılan analizlere göre yaşam doyumu sır saklamadaki toplam varyansın %5.5’ini açıklamaktadır. Araştırma sonucunda yapılan veri analizleri ile pozitif-negatif duygu ile sır saklama puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (pozitif duygu-sır saklama r=-11, p≤0.05, negatif duygu-sır saklama r=0.39, p<0.01, R2=0.155, p<0.01). Pozitif-negatif duygu bütün olarak sır saklamadaki toplam varyansın %15.5’ini açıklamaktadır. Bu sonuçlar ergenlerin yaşam doyumu ve pozitif-negatif duygularının sır saklama üzerinde anlamlı düzeyde bir etkisinin olduğunu göstermiştir.