ISSN: 2564-7431
Examining the factors affecting the subjective well-being of high school students
1Ministry of National Education, Polatlı Zafer Secondary School, Ankara, Turkey
2Department of Educational Sciences, Karabük University Faculty of Letters, Karabük, Turkey
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 1(6): 34-47 DOI: 10.51280/yjer.2021.012
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The primary purpose of this study is to determine the factors that influence the subjective well-being of high school students. The data of this qualitative study, which was designed as a case study, were obtained from face-to-face interviews with 34 students studying in high schools. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. The data was analyzed using the content analysis technique. Results revealed that the subjective well-being of students is influenced by factors that increase and reduce life satisfaction, along with positive and negative events they experience. Besides, this study has identified how subjective well-being is understood by students and reflected in their lives, along with the ways that students follow to increase their levels of subjective well-being. The results were discussed in line with the related literature and some suggestions were presented.


Lise öğrencilerinin öznel iyi oluşunu etkileyen faktörlerin incelenmesi
1Milli Eğitim Bakanlığı, Polatlı Zafer Ortaokulu, Ankara, Türkiye
2Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Karabük, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 1(6): 34-47 DOI: 10.51280/yjer.2021.012

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin öznel iyi oluşunu etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde kurgulanan bu çalışmanın verileri ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 34 öğrenci ile yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin öznel iyi oluşunun yaşadıkları olumlu ve olumsuz olaylarla birlikte yaşam doyumunu artıran ve azaltan unsurlardan etkilendiğini göstermektedir. Bununla birlikte araştırmada öznel iyi oluşun öğrenciler tarafından nasıl anlamlandırıldığı ve yaşamlarına nasıl yansıdığı ile öğrencilerin öznel iyi oluşu arttırmak için kullandıkları yollar belirlenmiştir. Araştırma sonuçları ilgili alanyazınla ilişkili bir biçimde tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.