ISSN: 2564-7431
Designing, developing, and implementing an educational mobile game on electrical energy conversion and recycling
1Department of Computer Education and Instructional Technologies, Yıldız Technical University Faculty of Education, İstanbul, Turkey
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 1(6): 48-60 DOI: 10.51280/yjer.2021.013
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

With developing technologies, individuals have faced many environmental issues in the long term. As a society, there is a need for environmentally sensitive and educated individuals to solve these problems. Therefore, in this study, it is aimed to make individuals become conscious about their future energy expenditure by designing a game about the conversion of electrical energy and recycling and also it is aimed to make this process fun and interesting. The aim of the study is to design, develop, implement, and evaluate a digital educational game for the subject of “Electric Energy Conversion and Recycling” and for the target group of 8th grade students. In this study, the educational digital game was designed based on ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) instructional design model. Seven students played the game and at the end of the game, the evaluation data was collected by taking the opinions of the students. In the evaluation part, the data were obtained through interviews. This educational mobile game was found informative about the subject of Energy Conversions and Recycling. Moreover, students recommended using these kinds of games in their different courses and in different subjects.


Elektrik enerjisinin dönüşümü ve geri dönüşüm konusunda eğitsel mobil oyun tasarlanması, geliştirilmesi ve uygulanması
1Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 1(6): 48-60 DOI: 10.51280/yjer.2021.013

Gelişen teknolojiler ile insanlık, uzun vadede birçok çevre sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Toplum olarak bu sorunların çözülebilmesi için çevreye karşı duyarlı ve eğitimli bireylere ihtiyaç vardır. Bu amaçla, bu çalışmada elektrik enerjisinin dönüşümü ve geri dönüşüm konusunda bir oyun tasarlanarak öğrencilerin gelecekteki enerji harcamalarında bilinçli birer birey olmaları ve bunun öğrencilere kazandırılma sürecinin eğlenceli ve ilgi çekici hale getirilmesi amaçlanmaktadır. “Elektrik Enerjisinin Dönüşümü ve Geri Dönüşüm” konusunda 8. sınıf öğrencilerine yönelik dijital bir eğitsel oyun tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. ADDIE (Analiz, Tasarım, Geliştirme, Uygulama, Değerlendirme) öğretim tasarım modeline dayandırılarak geliştirilen eğitsel dijital oyun, yedi kişilik bir öğrenci grubuna oynatılmış ve uygulama sonunda öğrencilerden görüşleri alınarak oyun değerlendirilmiştir. Öğrenciler geliştirilen oyunu eğlenceli bulmuş ve Enerji Dönüşümü ve Geri Dönüşüm konusunda öğretici olarak nitelendirmişlerdir, bununla birlikte diğer derslerinde ve farklı konularda da bu tür oyunların kullanılmasını önermişlerdir.