ISSN: 2564-7431
Examination of the primary school mathematics curriculum according to 21st century skills
1Department of Primary Education, Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Education, Muğla, Turkey
2Department of Primary Education, Sinop University Faculty of Education, Sinop, Turkey
3Department of Primary Education, Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Education, Burdur, Turkey
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 2(6): 95-105 DOI: 10.14744/yjer.2021.004
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of the research study is to examine the primary school mathematics curriculum according to 21st century skills. The study was designed as document analysis, one of the qualitative research methods, and the descriptive analysis method was used in the analysis of the data. In the study, the outcomes in the primary school Mathematics curriculum updated in 2018 were examined according to the 21st century skills, which skills were included in the curriculum, the acquisitions related to the skills and the learning areas were analyzed. As a result of the study, it was seen that there were no acquisitions related to knowledge, media and technology skills, where learning and innovation skills were the most, followed by life and career skills. When the outcomes were examined according to the grade levels, it was concluded that the learning and innovation skills were the most attained at all grade levels. In addition, the most outcomes related to 21st century skills are found in the “Measurement” learning area, followed by “Numbers and Operations”, “Geometry” and “Data Processing” learning areas, respectively. According to the findings, it can be said that an equal distribution of 21st century skills should be taken in the Mathematics curriculum in the process of updating the curriculum.


İlkokul matematik dersi öğretim programının 21. yüzyıl becerilerine göre i̇ncelenmesi
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Muğla, Türkiye
2Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Sinop, Türkiye
3Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Burdur, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 2(6): 95-105 DOI: 10.14744/yjer.2021.004

Çalışmanın amacı ilkokul Matematik dersi öğretim programını 21. yüzyıl becerilerine göre incelemektir. Çalışma nitel araştırma yöntemi doküman incelemesi desenine uygun olarak tasarlanmış, verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, 2018 yılında güncellenen ilkokul Matematik dersi öğretim programındaki kazanımlar 21. yüzyıl becerilerine göre incelenmiş, programda hangi becerilere yer verildiği, beceriler ile ilişkili kazanımalar ve öğrenme alanlarının analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda en fazla öğrenme ve yenilikçi becerilere sonra yaşam ve kariyer becerilerine yer verildiği; bilgi, medya ve teknoloji becerileri ile ilgili kazanımın bulunmadığı görülmüştür. Kazanımlar sınıf düzeylerine göre incelendiğinde bütün sınıf düzeylerinde en fazla öğrenme ve yenilikçilik becerilerine ilişkin kazanımların bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, 21. yüzyıl becerileri ile ilişkili en fazla kazanımın “Ölçme” öğrenme alanında, daha sonra sırasıyla “Sayılar ve İşlemler”, “Geometri” ve “Veri İşleme” öğrenme alanlarında bulunmaktadır. Elde edilen bulgulara göre öğretim programlarının güncellenmesi sürecinde Matematik dersi öğretim programında 21. yüzyıl becerilerinin tamamına eşit bir dağılımın alınması gerektiği söylenebilir.