ISSN: 2564-7431
The relationship between mathematics achievement and reading comprehension skill: A meta-analysis study
1Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara, Turkey
2Department of Classroom Education, Kırıkkale University, Faculty of Education, Kırıkkale, Turkey
Yıldız Journal of Educational Research 2022; 1(7): 12-21 DOI: 10.14744/yjer.2022.002
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study aims to investigate the relationship between mathematics achievement and reading comprehension skill using the method of meta-analysis. For this purpose, 18 studies consisting of articles and postgraduate theses that were scanned in databases using the identified keywords and were in line with the inclusion criteria were included in the study. From these studies, 28 effect- size values were calculated. The analysis of the data was performed based on the random-effects model. The Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA) program was used to analyze the data. According to the study results, it was found that there was a positive relationship at a high level (g=0.575) between reading comprehension skills and mathematics achievement. Moreover, the effect sizes of the studies were found to have no significant difference in terms of
year of publication, type of publication, and level of education.


Matematik başarısı ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişki: Bir meta-analiz çalışması
1Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye
2Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2022; 1(7): 12-21 DOI: 10.14744/yjer.2022.002

Bu araştırmanın amacı, matematik başarısı ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkiyi meta-analiz yöntemiyle incelemektir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen anahtar kelimelerle veri tabanlarında taratılan ve dâhil edilme kriterlerine uyan makale ve lisansüstü tezlerden oluşan 18 çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Bu çalışmalardan 28 etki büyüklüğü değeri hesaplanmıştır. Verilerin analizleri rastgele etkiler modeli esas alınarak yapılmıştır. Verilerin analizinde Comprehensive Meta-Analysis Software (CMA) programı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre okuduğunu anlama becerisi ile matematik başarısı arasında pozitif yönde yüksek
düzeyde (g=0.575) bir ilişki vardır. Ayrıca çalışmaların etki büyüklüklerinin yayın yılına, yayın türüne ve öğrenim kademesine göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.