ISSN: 2564-7431
The effect of cartoon and story reading activity on vocabulary knowledge of primary school first grade students
1Ministry of National Education, İstanbul, Turkey
2Ministry of National Education, Bingöl, Turkey
Yıldız Journal of Educational Research 2023; 1(8): 1-10 DOI: 10.14744/yjer.2023.016
Full Text PDF

Abstract

The aim of this research is to determine the effect of watching cartoons and reading stories on the vocabulary of first grade students in primary school. The research was carried out in a quasi-experimental design model with pretest-posttest control group. The study group of the research consisted of 79 primary school first grade students, consisting of three different groups: experiment-I, experiment-II and control group. The word meaning knowledge scoring scale was used to obtain the data of the research. During the research process, the “Tohum” episode of the cartoon named “Maysa ve Bulut” was shown to the experiment-I group. Using the words in the part of this cartoon called “Seed”, a story was written by the researcher by taking expert opinion, and a story reading practice was made in the Experiment-II group. Children in the control group did not receive any intervention. Obtained data were analyzed using independent samples t-test, paired samples t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) test. As a result of the research, it was found that cartoons and stories had a positive effect on the word meaning knowledge of first grade students in primary school.


Çizgi film ve hikâye okuma etkinliğinin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kelime anlam bilgisi üzerine etkisi
1Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye
2Milli Eğitim Bakanlığı, Bingöl, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2023; 1(8): 1-10 DOI: 10.14744/yjer.2023.016

Bu araştırmanın amacı çizgi film izleme ve hikâye okuma etkinliğinin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kelime anlam bilgisi üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu deney-I, deney-II ve kontrol grubu olmak üzere üç farklı gruptan oluşan 79 ilkokul birinci sınıf öğrencisidir. Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde kelime anlam bilgisi puanlama ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sürecinde deney-I grubuna “Maysa ve Bulut” adlı çizgi filmin “Tohum” adlı bölümü izlettirilmiştir. Bu çizgi filimin “Tohum” adlı bölümü içerisinde geçen kelimeler kullanılarak araştırmacı tarafından uzman görüşü alınarak hikâye yazılmış ve deney-II grubunda hikâye okuma uygulaması yapılmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Elde edilen veriler ilişkisiz örneklemler t testi, ilişkili örneklemler t testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çizgi film ve hikayenin ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kelime anlam bilgisi üzerine pozitif yönde etki sağladı bulgularına rastlanılmıştır.