ISSN: 2564-7431
Mentoring in the professional development of school principals: Panorama of Türkiye
1Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2023; 1(8): 43-51 DOI: 10.14744/yjer.2023.019
Full Text PDF

Abstract

The professional development of school principals is one factor that plays a role in their success. As a matter of fact, scholars have focused on the professional development sources of school principals in recent years. Previous research has addressed the effects of pre-service or in-service training on school principals’ careers. However, the Ministry of National Education and scholars has neglected the holistic view of mentoring practice’s effects on the professionalization of Turkish principals. The main purpose of the current study is to examine the mentoring approach in the professional development of novice principals. This study, which is a review, has analyzed the panorama in the world and Türkiye. The results show that mentoring is used in many countries; however, it is not officially implemented in Türkiye, and mentoring provides meaningful contributions to novice principals. Moreover, similar contributions are valid to mentor principals, teachers, students, and educational authorities. Based on the results, implementation suggestions were made to the authorities, and study recommendations were made for the researchers.


Okul müdürlerinin mesleki gelişimlerinde mentorluk: Türkiye panoraması
1Ministry of National Education, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2023; 1(8): 43-51 DOI: 10.14744/yjer.2023.019

Okul müdürlerinin mesleki gelişimi onların başarıları üzerinde rol oynayan etmenlerden biridir. Nitekim araştırmacılar son yıllarda okul müdürlerinin mesleki gelişim kaynaklarına odaklanmış durumdadır. Önceki araştırmalar hizmet öncesi ya da hizmet içi eğitimlerin okul müdürlerinin kariyerleri üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Ancak mentorluk uygulamasının Türk okul müdürlerinin profesyonelleşmesine etkilerinin bütüncül görünümü Milli Eğitim Bakanlığı ve araştırmacılar tarafından görece ihmal edilmiştir. Mevcut çalışmanın temel amacı yeni müdürlerinin mesleki gelişiminde mentorluk yaklaşımını irdelemektir. Bir derleme çalışması olan bu araştırmada dünyadaki ve Türkiye’deki panorama analiz edilmiştir. Sonuçlar mentorluktan pek çok ülkede yararlanıldığını; fakat Türkiye’de resmi olarak uygulanılamadığını ve mentorluğun yeni okul müdürlerine anlamlı katkılar sunduğunu göstermektedir. Üstelik benzer katkılar mentor müdürler, öğretmenler, öğrenciler ve eğitim otoriteleri için de geçerlidir. Sonuçlara dayalı olarak yetkililere uygulama, araştırmacılara ise çalışma önerileri yapılmıştır.