ISSN: 2564-7431
Analysis of the administrative mentality of school administrators according to Weber’s types of power
1Department of Educational Sciences, Yıldız Technical University, Faculty of Education, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2023; 2(8): 70-81 DOI: 10.14744/yjer.2023.021
Full Text PDF

Abstract

This study aims to determine the power sources school administrators use to maintain legitimacy in the context of Weber’s types of power. This study was conducted by using a phenomenological model. The participants are 7 school administrators in İstanbul, and they have been determined by using deviant case sampling which is one of the purposeful sampling methods. The interviews were held with school principals with different years of seniority. Semi-structured interview questions were used in the interviews and the obtained data were analyzed by using the content analysis method. According to the results of this research, it was determined that the sources of power used by school administrators can be classified under three themes, namely compulsory union, voluntary union, and repressive tradition. These themes consist of 11 categories. In the corporate share category under the voluntary union theme, it was figured out that acts such as involving teachers in administrative decision processes, transfer of authority, and maintaining cooperation enable administrators to gain more sources of power by increasing teachers’ corporate share. According to the results of the research, school administrators should aim to create a school environment with mutual volunteering that will embrace all shareholders instead of creating an order with legal and compulsory sanctions in administration processes.


Okul yöneticilerinin yönetsel zihniyetlerinin Weber'in güç türlerine göre analizi
1Eğitim Bilimleri Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2023; 2(8): 70-81 DOI: 10.14744/yjer.2023.021

Bu çalışma, Weber’in güç türleri bağlamında okul yöneticilerinin meşruiyeti sürdürmek için kullandıkları güç kaynaklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma fenomenolojik model kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar İstanbul’da görev yapan 7 okul yöneticisidir ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan sapkın durum örneklemesi kullanılarak belirlenmiştir. Görüşmeler farklı kıdem yıllarına sahip okul müdürleri ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu araştırmanın sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin kullandıkları güç kaynaklarının zorunlu birlik, gönüllü birlik ve baskıcı gelenek olmak üzere üç tema altında sınıflandırılabileceği tespit edilmiştir. Bu temalar 11 kategoriden oluşmaktadır. Gönüllü birlik teması altında yer alan kurumsal pay kategorisinde, öğretmenleri yönetsel karar süreçlerine dahil etme, yetki devri, işbirliğini sürdürme gibi eylemlerin öğretmenlerin kurumsal payını artırarak yöneticilerin daha fazla güç kaynağı elde etmesini sağladığı anlaşılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okul yöneticileri, yönetim süreçlerinde yasal ve zorunlu yaptırımları olan bir düzen oluşturmak yerine tüm paydaşları kucaklayacak karşılıklı gönüllülüğün olduğu bir okul ortamı yaratmayı hedeflemelidir.