ISSN: 2564-7431
Metaphor perceptions of Turkish and Syrian secondary school students on the concepts of environment, school, teacher and friends
1Department of Mathematics and Science, Faculty of Education, Yildiz Technical University, Istanbul, Türkiye
2Department of Social Studies Education, Faculty of Education, Yıldız Technical University, Istanbul, Türkiye
3Department of Turkish And Social Sciences Education, Graduate School Of Social Sciences, Yildiz Technical University, Istanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2023; 2(8): 82-97 DOI: 10.14744/yjer.2023.022
Full Text PDF

Abstract

In this study, it was aimed to determine the perceptions of Turkish and Syrian secondary school students towards the concepts of environment, school, teacher and friend through metaphors. The study was carried out with the phenomenology research design, which is one of the qualitative research methods. Study participants were selected by criterion sampling method, one of the purposeful sampling types. A total of 23 volunteer immigrant and Turkish students studying at the sixth and seventh grade level formed the working group. The research data was obtained through the metaphor form, which includes the metaphor to which the determined concepts will be compared and the sentences in which the justification for the analogy will be written. The data obtained from the students were evaluated using content analysis. As a result of the study, it was revealed that a total of 90 different metaphors were produced by the students. Students generally associated the concept of environment with metaphors of social environment, the concept of school with metaphors of trust, the concept of teacher with metaphors of love and protection, and the concept of friend with metaphors of love and closeness. It was determined that all Turkish and Syrian immigrant students made positive associations by producing positive metaphors for the concepts of environment, school, teacher and friend. Suggestions for the study were presented within the framework of the results.


Türk ve Suriye uyruklu ortaokul öğrencilerinin çevre, okul, öğretmen ve arkadaş kavramlarına ait metafor algıları
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2023; 2(8): 82-97 DOI: 10.14744/yjer.2023.022

Bu çalışmada, Türk ve Suriye uyruklu ortaokul öğrencilerinin çevre, okul, öğretmen ve arkadaş kavramlarına yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla tespit edilmesi hedeflenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan fenomenoloji araştırma deseniyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma katılımcıları amaçlı örnekleme türlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Altıncı ve yedinci sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan gönüllü toplam 23 Göçmen ve Türk öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri, belirlenen kavramların benzetileceği metaforun ve benzetme gerekçesinin yazılacağı cümlelerin yer aldığı metafor formuyla elde edilmiştir. Öğrencilerden elde edilen veriler içerik analizinden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda öğrenciler tarafından toplam 90 farklı metaforun üretildiği ortaya konulmuştur. Öğrenciler tarafından genellikle çevre kavramı sosyal çevre, okul kavramı güven ortamı, öğretmen kavramı sevgi ve koruyucu, arkadaş kavramı ise sevgi ve yakınlık gösteren metaforlarıyla ilişkilendirilmiştir. Türk ve Suriye göçmeni tüm öğrencilerin çevre, okul, öğretmen ve arkadaş kavramlarına yönelik olumlu metaforlar üreterek, olumlu ilişkilendirmeler yaptıkları belirlenmiştir. Ortaya konulan sonuçlar çerçevesinde çalışmaya ait öneriler sunulmuştur.