ISSN: 2564-7431
Mathematics teachers’ perceptions towards the concepts of skills and mathematical skills
1Republic of Turkiye Ministry of National Education, Eyüpsultan Girls Anatolian Imam Hatip High School, Istanbul, Türkiye
2Ataturk Faculty of Education, Marmara University, İstanbul, Türkiye
3Faculty of Education, Yıldız Teknik University, İstanbul, Türkiye
4Institute of Education Sciences, Marmara University, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2024; 1(9): 43-54 DOI: 10.14744/yjer.2024.004
Full Text PDF

Abstract

This study focuses on teachers who take an active role in the education system. Since skill-based question structures have been included in mathematics teaching and exams in recent years, mathematics teachers’ perspectives on the concepts of skill and mathematical skill have been examined in the context of skill-based mathematics questions. The phenomenological pattern, one of the qualitative research methods, was used in the research. The participants consist of a total of 14 mathematics teachers from 7 secondary schools and 7 high schools. In the research, 4 open-ended questions about the concepts of skill and mathematical ability were asked to teachers in online interviews for 15-20 minutes, and the data obtained was transcribed and analyzed with content analysis. With the analysis of the data, 7 themes were created for the concept of skill and 5 themes for the concept of mathematical skill. As a result of the study, it is seen that teachers see the concepts of skill and ability as similar and cannot define their differences. They mostly explained the concept of skill as being able to do work, and they also made definitions such as being able to apply knowledge, make comments, make decisions, and manual dexterity. While they mostly expressed mathematical skills as being able to apply them to daily life situations, some of them stated them as numerical intelligence, practicing and acquiring academic knowledge. In addition, teachers did not associate mathematical skills with skills such as reasoning, mathematical thinking, and using mathematical terminology, which created the impression that teachers’ conceptual knowledge of skills and mathematical skills was lacking. It is thought that the study will contribute to the field as it can shed light on the difficulties teachers experience in distinguishing skills in skill-based questions.


Matematik öğretmenlerinin beceri ve matematiksel beceri kavramlarına yönelik algıları
1T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eyüpsultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul, Türkiye
2Atatürk Eğitim Fakültesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
3Eğitim Fakültesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
4Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2024; 1(9): 43-54 DOI: 10.14744/yjer.2024.004

Bu çalışmada eğitim sisteminde aktif rol üstlenen öğretmenler üzerinde durulmaktadır. Eğitim sisteminde son yıllarda matematik öğretimi ve sınavlarda rutin sorular değil, beceri temelli soru yapılarının yer aldığı görülmektedir. Araştırmada matematik öğretmenlerinin beceri temelli sorular bağlamında beceri ve matematiksel beceri kavramlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını 7 ortaokul, 7 lise olmak üzere toplam 14 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, öğretmenlerin beceri ve matematiksel beceri kavramlarına yönelik görüşlerinin alınmasına ilişkin hazırlanan toplam 4 açık uçlu soru ile çevrim içi ortamda yaklaşık 15-20 dakika sürede birebir görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler, yazıya çevrilerek içerik analizi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi ile beceri kavramına yönelik 7 tema, matematiksel beceri kavramına yönelik ise 5 tema oluşturulmuştur. Çalışma sonucuna göre, öğretmenler beceriyi en fazla iş yapabilme olarak açıklamışlardır. Beceri ve yetenek kavramlarını benzer olarak ifade ettiklerinden kavramlar arası farklılıkları tanımlayamadıkları gözlenmektedir. Ayrıca beceriyi, bilgiyi uygulama, yorumlama, karar verme, el becerisi olarak da tanımlamışlardır. Öğretmenler matematiksel beceri kavramını çoğunlukla günlük hayat durumlarına uygulayabilme olarak belirtirken, bazıları ise zekâ, pratik beceriler ve akademik bilgilerin edinimi yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin kavramı tanımlamada üst düzey düşünme, matematiksel terminolojiyi kullanma, akıl yürütme gibi becerilerle ilişkilendirmedikleri görüldüğünden kavramsal bilgilerinde eksiklikler olduğu izlenimi oluşmuştur. Çalışmanın öğretmenlerin beceri temelli sorularda gerekli olan becerileri ayırmada yaşadıkları zorluklara ışık tutarak alana faydalı olacağı düşünülmektedir.