ISSN: 2564-7431
Determining the opinions of guidance teachers on the problems they encounter at school
1Sakarya University Institute of Educational Sciences, Sakarya, Turkey
2Sakarya University Faculty of Education, Sakarya, Turkey
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 1(6): 9-20 DOI: 10.51280/yjer.2021.010
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The purpose of this study is to identify the problems faced by guidance teachers in their professions and to suggest solutions to resolve these problems. The data of this qualitative study, which was designed as a case study, were obtained from interviews with 31 guidance teachers working in kindergarten, primary and secondary schools. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. The data was analyzed using the descriptive analysis technique. Results revealed that guidance teachers had various problems in the provision of appropriate space for interviewing and procurement of necessary equipment for the school administration. In addition, guidance teachers have indicated that school administrators and teachers are lacking in guidance. The results were discussed in line with the related literature and some suggestions were presented.


Rehber öğretmenlerin okulda karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşlerinin belirlenmesi
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Sakarya, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2021; 1(6): 9-20 DOI: 10.51280/yjer.2021.010

Bu çalışmanın amacı; rehber öğretmenlerin, mesleklerini yürütürken karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunları gidermeye yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseninde kurgulanan bu çalışmanın verileri anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan 31 rehber öğretmen ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları, rehber öğretmenlerin, okul yönetimi ile kendilerine gerekli araç gereçlerin temin edilmesi ve çoğaltılması, görüşme için uygun mekânın sağlanması konularında çeşitli sorunlar yaşadıklarını göstermektedir. Ayrıca, rehber öğretmenler, okul yöneticilerinin ve diğer öğretmenlerin rehberlik ile ilgili bilgi eksikliği içinde olduklarını belirtmişlerdir. Sonuçlar ilgili alan yazınla tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.