ISSN: 2564-7431
Examination of university students’ experiences regarding the university adaptation process
1Educational Sciences, Guidance and Psychological Counseling, Faculty of Education, Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye
2Department of Educational Sciences, Faculty of Education, Erciyes University, Erciyes, Türkiye
3Department of Educational Sciences, Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2023; 1(8): 11-27 DOI: 10.14744/yjer.2023.017
Full Text PDF

Abstract

This is qualitative study aiming to examine the experiences of university students regarding the adaptation process to the university. 30 university students participated in the study. The data for the study were obtained through semi-structured interviews. According to the results of the study, it is the experiences before the university education that increase the adaptation of the students to the university environment such as career adaptability, educational background, social environment, social skills, openness to experience, parental influence, social activities, knowing the city, and having a different city experience. The experiences before the university education that increase students’ adaptation to the university environment include personality traits, social skills, and participation in social activities. Factors originating from the university are social activities, physical facilities, the quality of faculty members, the quality of education, the richness of experience, the quality of the student environment and deep-rooted history. However, the experiences of the students before the university education reduce the adaptation to the university environment such as leaving the family, the education system, city, personality traits, career incompatibility, social life changes, transportation difficulties, limited job opportunities, living with family, and bullying. Factors that reduce students’ adaptation to the university environment such as lack of motivation, academic failure, personality traits, expectations, future anxiety, health problems, and low self-perception. Factors originating from the university that reduce adaptation to the university environment such as systemic problems, limited opportunities, physical location, course content, and quality of the cafeteria. Students used resources such as social support, personality traits, problem solving skills,positive perspective, and social activities while to cope with incompatibility. While students express the gains of university education as self-development, a social environment, different perspectives, knowledge, social skills, recognizing different cultures, and diplom, they state that university education loses time, effort, motivation, money, mental health, a social environment and family ties.


Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin üniversite eğitimine yönelik uyum düzeylerinin incelenmesi
1Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Erciyes, Türkiye
3Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2023; 1(8): 11-27 DOI: 10.14744/yjer.2023.017

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin üniversiteye uyum sürecine ilişkin deneyimlerinin incelenmeyi amaçlanan nitel bir araştırmadır. Araştırmaya 59 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin üniversite ortamına uyumunu arttıran üniversite eğitim öncesindeki yaşantıları; kariyer uyumu, eğitim geçmişi, sosyal çevre, sosyal beceriler, deneyime açıklık, ebeveyn etkisi, sosyal faaliyetler, şehri tanıyor olmak ve farklı şehir deneyimine sahip olmaktır. Öğrencilerin üniversite ortamına uyumu arttıran kendisinden kaynaklı faktörler; kişilik özellikleri, sosyal beceriler ve sosyal faaliyetlere katılımdır. Üniversiteden kaynaklı faktörler ise sosyal faaliyetler, fiziksel imkanlar, öğretim üyelerinin kalitesi, eğitim kalitesi, deneyim zenginliği, öğrenci ortamının niteliği ve köklü tarihidir. Bununla birlikte öğrencilerin üniversite ortamına uyumu azaltan üniversite eğitim öncesindeki yaşantıları; aileden ayrılmak, eğitim sistemi, şehir değişikliği, kişilik özellikleri, kariyer uyumsuzluğu, sosyal hayat değişikliği, ulaşım zorluğu, kısıtlı iş olanakları, aileyle yaşamak ve zorbalıktır. Öğrencilerin üniversite ortamına uyumu azaltan kendisinden kaynaklı faktörler; motivasyon eksikliği, akademik başarısızlık, kişilik özellikleri, beklentiler, gelecek kaygısı, sağlık problemleri ve düşük benlik algısıdır. Üniversite ortamına uyumu azaltan üniversiteden kaynaklı faktörler; sistemsel sorunlar, kısıtlı imkanlar, fiziki konum, ders içerikleri ve yemekhane kalitesidir. Öğrenciler uyumsuzlukla başa çıkarken sosyal destek, kişilik özellikleri, problem çözme becerisi, olumlu bakış açısı ve sosyal faaliyetleri gibi kaynaklarını kullanmışlardır. Öğrenciler üniversite eğiti-inin kazançlarını kendini geliştirme, sosyal çevre, farklı bakış açıları, bilgi birikimi, sosyal beceri, farklı kültürleri tanıma ve diploma olarak ifade ederken; üniversite eğitiminin kaybettirdiklerini zaman, emek, motivasyon, para, ruh sağlığı, sosyal çevre ve aile bağları olarak ifade etmişlerdir.