ISSN: 2564-7431
The effects of “my career story - online psychoeducation program” on hope, career adaptability and career future perception during covid-19 pandemic: A mixed method research
1Department of Psychological Counseling and Guidance, Yıldız Technical University, İstanbul, Türkiye
2Turkish Family Health and Planning Foundation, Istanbul, Türkiye
3Department of Educational Sciences, Canakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Education, Çanakkale, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2024; 1(9): 1-19 DOI: 10.14744/yjer.2024.001
Full Text PDF

Abstract

As a worldwide crisis, COVID-19 pandemic both posed a threat for human health and brought about some challenges that are difficult to cope with due to the economic problems it triggered. Just like all age groups, young people also had to deal with the problems caused by the pandemic. This study dealt with the effects of a group practice designed for university students who had to stay at home during the lockdowns. Specifically, it examined the effects of an online career group program developed according to the principles of the narrative approach on university students’ hope, career adaptability and career future perception. “My Career Story Group Practice” is a 7-week psychoeducation program developed based on the narrative and structural approaches adopted in the field of career development. The quantitative design of this mixed methods research used semi-experimental single group pre-test, post-test and follow-up model while the qualitative part was conducted through a question form and focus group interviews developed according to phenomenological approach. The participants of the study included 31 university students (age range: 19 - 24) who voluntarily applied to participate in the study. Hope, career adaptability and career future perceptions of the participants were measured quantitatively while their experiences regarding the group practice were analyzed quantitatively. According to the findings, “My Career Story Group Practice” positively affected university students’ hope, career adaptability and career future perceptions; however, this effect was not a long-lasting one. In addition, the study collected data regarding the participants’ opinions about group practice experiences, their gains, non-group processes and online practices. The results were found to be consistent due to the similarities between the quantitative and qualitative findings.


COVID-19 sürecinde kariyer öyküm çevrimiçi psiko-eğitim programının umut, kariyer uyumu ve kariyer geleceği algısına etkileri: Bir karma yöntemler araştırması
1Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, İstanbul, Türkiye
3Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Çanakkale, Türkiye
Yıldız Journal of Educational Research 2024; 1(9): 1-19 DOI: 10.14744/yjer.2024.001

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, insanların sağlığını tehdit ederken, yarattığı ekonomik sıkıntılarla içinden çıkılması ve baş edilmesi zor durumlara sebep olmuştur. Bu araştırmada COVID-19 pandemisinde, toplumsal karantina döneminde evde kalmak zorunda olan üniversite öğrencilerine yönelik grup çalışmasının etkileri ele alındı. Araştırmada öyküsel yaklaşıma dayalı çevrimiçi kariyer grup programının üniversite öğrencilerinin umut, kariyer uyumu ve kariyer geleceği algısına etkileri incelendi. Kariyer Öyküm Grup Çalışması, kariyer gelişiminde öyküsel ve yapısalcı yaklaşımları temel alan yedi haftalık yapılandırılmış bir psikoeğitim programıdır. Araştırma bir karma yöntemler araştırmasıdır. Araştırmanın nicel deseni yarı-deneysel desende tasarlanmış tek gruplu ön-test, son-test ve izleme modelinde; nitel kısmı fenomonolojik yaklaşımla hazırlanan soru formu ve odak grup görüşmeleri ile yürütüldü. Katılımcılar, programa başvuran ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 19-24 yaş arasındaki 31 üniversite öğrencisiydi. Umut, kariyer uyumu ve kariyer geleceği algısı nicel ölçüldü ve ayrıca katılımcıların deneyimleri de nitel analiz edildi. Bulgulara göre Kariyer Öyküm Grup Çalışması, üniversite öğrencilerinin umut, kariyer uyumu ve kariyer geleceği algısını olumlu yönde etkiledi ancak bu etki uzun süreli olmadı. Ayrıca katılımcıların grup deneyimleri, grup sürecindeki kazanımları, grup dışı süreçleri ve grubun çevrimiçi oluşu hakkındaki görüşleri ortaya kondu. Nicel ve nitel verilerden elde edilen sonuçların benzer olması nedeniyle bulunan sonuçlar tutarlılığı tespit edildi.